2 marca 2018

Regulamin CEMS Chance

Regulamin uczestnika projektu CEMS Chance

I Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady, do przestrzegania których zobowiązany jest każdy uczestnik czternastej edycji projektu CEMS Chance, zwanego dalej Projektem.
2. Organizatorami podczas projektu są członkowie CEMS Club Warszawa – organizacji studenckiej działającej przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przy   Al. Niepodległości 162, 327G, nazywani dalej Organizatorami.

II Obowiązujące zasady
1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
1.1. Uczestnictwa we wszystkich warsztatach, spotkaniach, panelach motywacyjnych i innych punktach programu przewidzianych przez Organizatorów.
1.2. Dostosowaniu się do zakazu spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających podczas Projektu.
1.3. Zabrania ze sobą do Warszawy: podpisanej przez opiekuna Zgody, podpisanego przez siebie i opiekuna Regulaminu uczestnika, legitymacji szkolnej, rzeczy osobistych, przyjmowanych leków, odpowiedniego ubrania i obuwia.
1.4. Nie zmieniania miejsca pobytu bez wiedzy Organizatorów, nie opuszczania terenu Szkoły Głównej Handlowej podczas zajęć oraz nie opuszczania hostelu w czasie noclegu, nie oddalania się od grupy podczas wspólnych wyjść.
1.5. Stosowania się do bieżących poleceń i próśb Organizatorów.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za przywiezione przez uczestnika wartościowe przedmioty.
3. Potwierdzając udział w projekcie uczestnik i opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na stworzenie foto i wideo relacji z wydarzenia, którą później organizator ma prawo rozpowszechniać w dowolny sposób.

III  Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej cemschance.pl.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany postanowione w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich na stronie Projektu.
3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez uczestnika, a w szczególności punktów II:  1.2, 1.3, 1.4, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia uczestnikowi czasu uczestnictwa w projekcie i odesłanie do domu na koszt opiekuna.